Zapisy do świetlicy szkolnej

Zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019,  na świetlicę szkolną odbywają się wg nowego Statutu Szkoły a w nim pisze:

,, Postanowienia ogólne

1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci szkoły podstawowej I-VIII na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej w skład której wchodzą: Pedagog, Koordynator świetlicy/Lider Zespołu ds. opieki świetlicowej.

2.    Przyjmowane są dzieci:

1)    obojga rodziców pracujących,

2)    rodziców samotnie wychowujących dzieci,

3)    dowożone szkolnym autobusem,

4)    inne, których pobyt na świetlicy wynika ze szczególnej sytuacji po wcześniejszym rozpatrzeniu podania złożonego do dyrekcji szkoły. Podanie należy dołączyć do karty zgłoszenia dziecka.

5)    gimnazjaliści dojeżdżający do szkoły w okresie przejściowym reformy oświaty.

3.    Zainteresowani rodzice wypełniają kartę zgłoszenia pobraną w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

4.    Termin składania wniosków trwa od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego w sekretariacie szkoły.

5.    Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie wywieszona po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej w dniu zakończenia roku szkolnego.

6.    Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, ewentualne podanie tej informacji do dyrekcji szkoły).

7.    Karty złożone po terminie będą rozpatrzone do 15 września. Po tym terminie będzie podana do wiadomości ostateczna lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym.”

karta zapisu na świetlice

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1