Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Nadzór nad funkcjonowaniem szkoły pełni: mgr Ireneusz Koziarz

Pan mgr Ireneusz Koziarz pełni obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II od 7 listopada 2022 roku. Wcześniej od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Turzy. Od 1 września 2012 roku do sierpnia 2018 roku zajmował stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Pełniąc obowiązki wicedyrektora na bieżąco kontrolował i tworzył wszelką dokumentację związaną z prawidłowym działaniem szkoły. Czuwał nad realizacją projektów edukacyjnych w gimnazjum. Pisał wnioski, dzięki którym szkoła, w ramach projektów unijnych, pozyskała między innymi taki sprzęt jak: tablice interaktywne, laptopy, drukarki oraz rzutniki. Pomoce te w znaczący sposób podniosły jakość
i komfort pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Podczas nieobecności dyrektora pełnił jego obowiązki.

We wszystkich działaniach  kieruje się on zawsze troską o rozwój oświaty oraz poprawą jakości pracy szkoły w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, godzenia działań na rzecz rozwoju szkoły z interesem pracowników, zasadami praworządności i ustawodawstwem pracy. Za swoją pracę otrzymał dotychczas kilka nagród burmistrza. Został również odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wicedyrektor dr Beata Kraska

 20181012_131106

Dr Beata Kraska, dyplomowany nauczyciel matematyki – staż pracy dydaktyczno-naukowej 13 lat. Ukończone dzienne, pięcioletnie studia magisterskie z matematyki na KUL o specjalności pedagogiczno-informatycznej w 2005 r. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończone obroną oraz uzyskaniem tytułu doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki w 2014r.

Wieloletni egzaminator egzaminów maturalnych z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ukończony kurs doradców metodycznych oraz kurs doradców zawodowych 2018 r. Odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Narodowej oraz przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty 2018 r.

Pomysłodawca oraz główny organizator wojewódzkiego konkursu matematycznego „Mathematical Marathon” dla gimnazjalistów po angielsku. Obecnie konkurs wpisany jest na listę konkursów kuratoryjnych z możliwością wpisywania na świadectwie szkolnym.

Od początku pracy rzetelnie realizuje wszystkie powierzone jej zadania w zakresie dydaktycznym, wychowawczym oraz opiekuńczym. Wspiera uczniów w ich rozwoju. Kształci oraz wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Pozyskuje środki finansowe nie tylko na rzecz szkoły np. w Programie mPotęga (2016-2017r.), ale również na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, finansowanych m. in. z programu  „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”, realizowanych przez Urząd Marszałkowski.  

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, opieką nad stypendystami od 2010 r. w „Programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego”- w tym czasie pełniła funkcję opiekuna naukowego dla 14 uczniów. Koordynuje Program „Marzenie o Nauce” od 2013 r.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1