Dokumentacja projektowa zatwierdzona!

logoZarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”.

1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne:

1) kryteria obowiązkowe:

 • złożenie wniosku,
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 • średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 • średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 • dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2015), nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym
  w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.,
 • osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
 • co najmniej 170% łącznie z części pierwszej i drugiej sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 co najmniej 34 punkty (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),
 • co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,
 • opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017,

2) kryteria dodatkowe:

 • szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
 • inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

2. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria zapisane w pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w pkt

Więcej informacji pod adresem http://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci .

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 2016_2017

Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 69
 • Odwiedzin dzisiaj: 11
 • Odwiedzin wczoraj: 84
 • Ostatni tydzień: 1417
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1