Ślubujemy! – pasowanie na ucznia klasy I

5 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych

            Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwszy miesiąc to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Dlatego w tym szczególnym dniu pierwszoklasiści ubrani w piękne stroje
w obecności Dyrekcji Szkoły, Pana Kierownika Oświaty, nauczycieli, kolegów
i koleżanek oraz swoich najbliższych recytowali wiersze, śpiewali piosenki, udzielali odpowiedzi na zadawane im pytania od starszych koleżanek. Wszyst­kie dzieci udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do zdo­by­wa­nia świata. Starsze koleżanki bez waha­nia zde­cy­do­wały, że pierw­szaki świet­nie zdały egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia.

           Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie pani Dyrek­tor Barbara Skóra-Czachor wraz z panem Wicedyrektorem Ireneuszem Koziarzem doko­nali aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się na słodki poczę­stu­nek. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy oraz medale.
            Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.
            Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy I a –Małgorzaty Małek, wycho­wawcy klasy I b -Joanny Wójcik, wychowawcy klasy I c – Sylwii Cisowskiej oraz wychowawcy klasy I d – Katarzyny Śliż. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za kupienie materiału na stroje, a Paniom Urszuli i Joannie Wójcik za uszycie dla uczniów tog, które posłużą na kolejne lata.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 172
  • Odwiedzin dzisiaj: 100
  • Odwiedzin wczoraj: 311
  • Ostatni tydzień: 1754
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1