Regulamin Świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim obowiązujący od 05.09.2013r.

I. Postanowienia ogólne.
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności współuczestniczy w realizacji głównych zadań pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej szkoły, wynikających ze Statutu Szkoły.

2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów Zespołu Szkół oraz  dzieci z oddziałów przedszkolnych. Pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 – jest to czas dostosowany do potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. Godziny pracy świetlicy określane są na każdy rok szkolny na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły.

3. Świetlica posiada własne pomieszczenie i sprzęty do realizacji zadań. Zajęcia mogą odbywać się w  innych pomieszczeń szkolnych pod opieką nauczyciela świetlicy.

4. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy świetlicy, w grupach liczących do 25 uczniów.

5. Pracę świetlicy organizuje Koordynator przy udziale Wychowawców świetlicy. Organizuje on, z początkiem roku szkolnego, zebranie rodziców dzieci zapisanych na świetlicę oraz organizuje, w miarę potrzeb, spotkania całego zespołu wychowawców świetlicy.

6. Rodzice i Przyjaciele Szkoły mogą wspierać działalność świetlicy w różnych formach.                 

7. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest:

 • Wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy i złożenie jej,  przez rodziców,  do sekretariatu szkoły;
 • Pozytywna decyzja  Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzi Koordynator świetlicy i Pedagog szkolny;

8. Rodzic (prawny opiekun) może złożyć do dyrektora ZS, w ciągu roku szkolnego pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy, jeśli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach. Dyrektor niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, po zasięgnięciu opinii podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka, o której informuje pisemnie  lub tel.  rodzica.

9. Wszelkie zmiany oraz aktualizacje danych dziecka lub jego rodziców (prawnych opiekunów) winny być na bieżąco pisemnie zgłoszone do wychowawców świetlicy szkolnej.

10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać zawieszona  w przypadku poważnego naruszenia regulaminu, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz, gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (upomnienia przez nauczycieli, pedagoga, rodziców, dyrektora itp.) i nadal nie przynoszą poprawy zachowania.

11. Dziecko może zostać ostatecznie skreślone z listy uczniów  uczęszczających do świetlicy szkolnej.

II. Założenia organizacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przyjętych do świetlicy.

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) z sali świetlicowej – w godzinach jej pracy (od 7.00 do 16.00).

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy oraz za dziecko nie odebrane po godzinach pracy świetlicy.

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać  złożonych przez siebie oświadczeń o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecka (karta zgłoszenia dziecka …)  oraz przestrzegają następujących zasad:

 • w przypadku zgody rodzica (prawnego opiekuna) najednorazowy samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenia (z datą i podpisem) do wychowawcy świetlicy – będzie ono dołączone do karty dziecka – dokumentacji ;
 • po zakończeniu zajęć w świetlicy pełną odpowiedzialność za dziecko nieodebrane przejmują rodzice (prawni opiekunowie);
 • w razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), dziecko może zostać przekazane przez szkołę pod opiekę odpowiednim organom (policyjna izba dziecka lub pogotowie opiekuńcze – placówka interwencyjna).

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone umyślnie przez dziecko szkody i zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do osobistego zgłoszenia odbioru dziecka, wychowawcy świetlicy.

III. Założenia organizacyjne dla dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.                                                           

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • przestrzegania porządku dnia i aktywnego udziału w proponowanych zajęciach;
 • przestrzegania regulaminu  świetlicy szkolnej;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, kulturalnego zachowania się;
 • szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy, utrzymania czystości oraz dbanie o powierzone mu zabawki, gry, książki oraz inne materiały np. do twórczości;
 • stosowania się do poleceń nauczyciela oraz nie opuszczania świetlicy bez jego zgody;
 • zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowego  meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy;
 • poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych;

2. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę (wyjść do domu), tylko za uprzednią pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów), po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy.

3. W świetlicy obowiązują ustalone przez wychowawców z dziećmi zasady kar i nagród.

4. Dzieci nagradzane są za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach.

Nagrody i wyróżnienia Kary
Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy  w obecności wszystkich uczniów.
Poinformowanie  rodziców/ prawnych opiekunów/ o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telef.)
Pochwała (ustna lub pisemna) przekazana rodzicom/ prawnym opiekunom. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy do której dziecko uczęszcza.
Drobny upominek rzeczowy, itp. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
Nagroda Dyrektora szkoły Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

IV. Dokumentacja świetlicy:                                                                                                              
1. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy szkolnej.

2. Dziennik zajęć.

3. Zeszyt obecności uczniów.

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 188
 • Odwiedzin dzisiaj: 4
 • Odwiedzin wczoraj: 72
 • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1