Nabór wniosków o przyznanie stypendiów ogłoszony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

 • od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.– uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
 • od 11 do 25 września 2017 r.– uczniowie/uczennice klas pierwszych liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

 Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, który spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne.

Terminy naboru wniosków[1]:

Nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

 • od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.– uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
 • od 11 do 25 września 2017 r.– uczniowie/uczennice klas pierwszych liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018,

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium wypełnione za pomocą udostępnionej aplikacji informatycznej wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek do 730 – 1800, wtorek – piątek od 730 – 1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.) wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w aplikacji informatycznej (tzw. generator wniosków) dostępnej na stronie internetowej:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów- ® Szkolnictwo ogólne -> start lub www.podkarpackie.edu.pl ->Szkolnictwo ogólne

Wersję papierową (wydrukowaną z własnoręcznymi podpisami) wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego ucznia/uczennicy należy składać w  zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

[pieczątka szkoły]

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA/UCZENNICY
[IMIĘ I NAZWISKO]
W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE STYPENDIALNE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE – ROK SZKOLNY 2017/2018

DEPARTAMENT  EDUKACJI, NAUKI I SPORTU


Informacje dodatkowe:

 1. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:

1) kryteria obowiązkowe:

 1. złożenie wniosku,
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 4. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2016/2017, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 5. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2016/2017, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,,
 6. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł =1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
 7. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),

– co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

 1. h)opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

2) kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne[2]w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne[3]w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo ogólne lub www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo ogólne

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa Kuli 13, pokój nr 26, telefon: (17) 747 59 30, (17) 747 59 42, (17) 747 59 41, (17) 747 59 52 adres e-mail:dek@podkarpackie.pl.

[1]Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie może wydłużyć termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne po stronie instytucji przeprowadzającej nabór wniosków stypendialnych, powodujące przerwę w poprawnym działaniu aplikacji informatycznej, za pomocą której wypełniane będą wnioski.

[2] Szczególne osiągnięcia edukacyjne – osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:

 • -uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;
 • -uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju.

[3]Inne osiągnięcia edukacyjne – osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,  nie zaliczane do szczególnych osiągnieć edukacyjnych

W sprawach stypendiów w szkole ZSimJP2 w Sokołowie Młp. informacji udziela dr Beata Kraska. Proszę o kontakt przez dziennik Librus.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 70
 • Odwiedzin dzisiaj: 13
 • Odwiedzin wczoraj: 84
 • Ostatni tydzień: 1419
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1