Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Nadzór nad funkcjonowaniem szkoły pełni: mgr Barbara Skóra-Czachor

Magister Barbara Skóra–Czachor nauczyciel języka polskiego i historii  z 25–letnim doświadczeniem zawodowym, od 22 lat związana z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na kierunku historia z tytułem magistra. Wyższe studia zawodowe na kierunku filologia polska, na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kurs kwalifikacyjny  „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym w zakresie „Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty”, na WSIiZ w Rzeszowie. Od 2003 jest czynnym egzaminatorem CKE części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego a obecnie egzaminu ósmoklasisty. Ukończyła również kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i kurs doskonalący „Przygotowanie do sprawowania funkcji doradcy metodycznego” PCEN Rzeszów.

 Oprócz bycia nauczycielem pełniła wiele funkcji w szkole , które pozwoliły jej zebrać doświadczenie
w wielu obszarach działalności szkoły: pełniła rolę wychowawcy, lidera WDN , opiekuna stażu, przewodniczącej Zespołu ds. Nauczania i Uczenia się. Była członkiem komisji socjalnej, opiekunem praktyk studenckich, liderem ewaluacji wewnętrznej, przewodniczącą Zespołu Wychowawczego, Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia Drużynową 26 DH.

Była także pomysłodawcą i organizatorem wojewódzkiego konkursu recytatorskiego pt. „Kiedy trzeba”, konkurs miał dziesięć edycji i był wpisany na listę konkursów kuratorium podkarpackiego, warsztatów patriotycznych pt. „Kokardowo, czyli Radosne Obchody Święta Niepodległości’. Była odpowiedzialna za przyłączenie się ZS do ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu”, koordynowała przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz”. Była organizatorem obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości w ZS pt. „ Dzień Dla Niepodległej”.

Organizowała wielokrotnie gminne  akademie z okazji świąt narodowych. Przez wiele lat współpracowała  z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, organizując przez 10 lat kwestę na cmentarzu parafialnym w dzień Wszystkich Świętych. Jest też jednym z pomysłodawców tytułu przyznawanego uczniom naszej szkoły „Primus inter pares”.

Za swoją pracę otrzymała kilkukrotnie nagrodę dyrektora szkoły, dwukrotnie nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty a także Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II objęła 1 września 2023 roku.

Wicedyrektor mgr Ireneusz Koziarz

Pan mgr Ireneusz Koziarz  jest dyplomowanym nauczycielem informatyki i techniki z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, który z pasją i zaangażowaniem podchodzi do przekazywania uczniom wiedzy.

Ukończył on Wyższą Szkołę Pedagogiczną na  kierunku wychowanie techniczne w zakresie nauczania techniki i informatyki. W 2006 roku ukończył również studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Od 1999 roku związany jest ze szkołą w Sokołowie Małopolskim. Najpierw pracował w Publicznym Gimnazjum, a następnie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

W latach 2009 – 2012 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Turzy. Od roku 2012 do roku 2018 zajmował stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Od 7 listopada 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku pełnił obowiązki dyrektora tej placówki. Od 1 września 2023 roku ponownie zajmuje stanowisko wicedyrektora.

Podczas pracy zawodowej był wychowawcą klas, przewodniczącym zarówno na egzaminach gimnazjalnych, jak i ósmoklasisty. Pełnił funkcje przewodniczącego zespołu przedmiotów ścisłych i wychowawczego. Był opiekunem stażu nauczycieli i wielokrotnie opiekunem praktyk studenckich. To współautor publikacji Wymagania edukacyjne z informatyki, która ukazała się nakładem CDP w Rzeszowie. Jego artykuły ukazywały się również w czasopiśmie przedmiotowo–metodycznym dla nauczycieli techniki i informatyki Edukacja Ogólnotechniczna. Od roku 2006 jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z informatyki CKE.

Pełniąc funkcje kierownicze na bieżąco kontrolował i tworzył wszelką dokumentację związaną z prawidłowym działaniem szkoły. Czuwał nad realizacją projektów edukacyjnych w gimnazjum. Pisał wnioski, dzięki którym szkoła, w ramach projektów unijnych, pozyskała między innymi taki sprzęt jak: tablice interaktywne, laptopy, drukarki oraz rzutniki. Pomoce te w znaczący sposób podniosły jakość i komfort pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. We wszystkich działaniach  kieruje się on zawsze troską o rozwój oświaty oraz poprawą jakości pracy szkoły w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, godzenia działań na rzecz rozwoju szkoły z interesem pracowników, zasadami praworządności i ustawodawstwem pracy. Za swoją pracę otrzymał dotychczas kilkanaście nagród Dyrektora, oraz dziesięciokrotnie nagrodę Burmistrza. Został również odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 188
  • Odwiedzin dzisiaj: 4
  • Odwiedzin wczoraj: 72
  • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1