Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim www.zsjp2sokolowmlp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

36-050 Sokołów Małopolski ul. Lubelska 41

tel/fax.: 17 7729-039

e-mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesław Sondej, adres poczty elektronicznej zsjp2sokolowmlp@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7729-039. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością (WCAG 2.1).

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Lubelskiej, dwa wejścia od ulicy Pileckich, sześć wejść od północnej strony
 • Do pięciu wejść do szkoły prowadzą schody
 • Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • Przed szkołą jest parking na 35 miejsc, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • Budynek posiada trzy kondygnacje
 • Część korytarzy jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich
 • W budynku administracyjno – socjalnym jest pięć toalet dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W szkole są znaki ewakuacyjne oraz instrukcje przeciwpożarowe.

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

 • Do budynku prowadzi pięć wejść od ulicy Partyzantów, od wschodu cztery wejścia, od zachodu jedno
 • Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • Przed przedszkolem jest parking na 15 miejsc
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • W części przedszkolnej budynek posiada jedną kondygnację, a w części administracyjno-socjalnej dwie kondygnacje (pierwsze piętro przeznaczone na mieszkania)
 • Wszystkie korytarze części przedszkolnej są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
  i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W przedszkolu są znaki ewakuacyjne oraz instrukcje przeciwpożarowe.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 61
 • Odwiedzin dzisiaj: 151
 • Odwiedzin wczoraj: 436
 • Ostatni tydzień: 1926
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1