Stypendium dla uczniów

Najnowsze informacje dotyczące złożonych wniosków w  Programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015:

„Departament Edukacji i Nauki informuje, że obecnie prowadzona jest ocena formalna 1 656 wniosków o przyznanie stypendium (790 ze szkół gimnazjalnych, 866 ze szkół ponadgimnazjalnych), złożonych w okresie od 22 września do 10 października 2014 r. w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3.

Złożone wnioski oceniane są formalnie, tzn. pod kątem spełnienia przez uczniów/uczennice ubiegających/ce się o stypendium warunków określonych w § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów… oraz pod kątem kompletności wniosku i wymaganych załączników. W przypadku stwierdzenia błędów, Beneficjent Systemowy może dokonać poprawy wniosku, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie i/lub Beneficjent Systemowy pisemnie wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia braków i/lub poprawy wniosku w wyznaczonym terminie. Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów… po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków sporządzana zostanie lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych. Zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta Systemowego listy wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta Systemowego.

Decyzją przedstawiciela Beneficjenta Systemowego, w ramach oceny formalnej wniosków, przeprowadzona zostanie weryfikacja składu i sytuacji materialnej rodziny ucznia/uczennicy za 2013 r. Weryfikacji poddanych zostanie 10% wniosków (166) spośród wniosków złożonych w ramach naboru. Do doboru próby do weryfikacji zastosowano metodę statystyczną. Weryfikacja składu i sytuacji materialnej rodziny ucznia/uczennicy za 2013 r. odbywać się będzie na podstawie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w części C pkt. III wniosku. O wyborze wniosków, które podlegać będą weryfikacji i dokumentach wymaganych przez Beneficjenta Systemowego Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym będą podlegać ocenie merytorycznej.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków stypendialnych to grudzień 2014 r. „ a

Beata Kraska

—————————————————————————————

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 r. podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”. Nabór wniosków potrwa do 10 października 2014 r.

Warunki, jakie uczeń/uczennica musi spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium

 1. Kryteria obowiązkowe:
 2. Kryteria dodatkowe:
 • złożenie wniosku,
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 • średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
 • średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
 • dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 574,00 zł =1148,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1328,00 zł (2 x 664,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1148,00 zł i 1328,00 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.,
 • opracowany IPR,
 • co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 i później).
 • szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
 • inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica, który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Szczegółowe zasady udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Beata Kraska

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1