Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych!

1Szanowni Państwo,

informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. „WSPARCIE STYPENDIALNE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE – ROK SZKOLNY 2016/2017”. Projekt ten będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2020 (Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionach, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –szkolnictwo ogólne.)

                        Beata Kraska

 WSTĘPNE INFORMACJE!

Planowany nabór: czerwiec-lipiec!

Planowana wartość stypendium na rok szkolny 2016/2017 – 4000 zł.

Wstępne Kryteria:

 1. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia starającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 1348 zł. Dla rodziny, w której jest dziecko niepełnosprawne, kwota dochodu nie może przekroczyć 1528 zł na osobę.
 2. Osiągnięcia naukowe oraz Indywidualny Plan Rozwoju ucznia ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych – w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
 3. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów min. 5,00 (w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium tj. rok szkolny 2015/2016 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń).
 4. Średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki min. 5,00 – (w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium tj. rok szkolny 2015/2016 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń).
 5. Szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium tj. w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, TIK oraz języków obcych). W szczególności:
 • Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego dla uczniów gimnazjów;
 • Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

Uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju.

 1. Inne osiągnięcia edukacyjne – osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium tj. w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 (w tym nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i inne).
  • łącznie (procentowo)* z części pierwszej i drugiej (w roku szkolnym 2014/2015
   i 2015/2016)
  • lub liczba punktów** uzyskana przez uczniów którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 *wymagane jest co najmniej 170% punktów, ** wymagane jest co najmniej 34 punkty.
 1. Punkty ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych)

 

Informuję, iż od dnia 25 stycznia 2016 r. wszelkie informacje nt. projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, technicznych i zawodowych są udzielane pod numerami telefonu:

 

(17) 747 59 40, (17) 747 59 41,  (17) 747 59 42,  (17) 747 59 43,
(17) 747 59 30,  (17) 747 59 35

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1