REGULAMIN KONKURSU „Wejdź w e-dziennik i wygraj nagrody!” Z DNIA 3  PAŹDZIERNIKA 2014 R.

§1. PRZEPISY OGÓLNE

Przepisy niniejszego regulaminu (dalej” „Regulamin”) stanowią Warunki Szczególne konkursu „Wejdź w e-dziennik i wygraj nagrody!” (dalej: „Konkurs”).

Konkurs jest prowadzony przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.  (dalej „Organizator”) i ma charakter promocji nowego działania szkoły:  wdrożenie w szkole elektronicznego dziennika.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. posiadający aktualne loginy oraz hasła do kont e-dziennika.

Konkurs rozpoczyna się dnia 6 października 2014 r. o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 19 czerwca 2015 r. do godz. 23:59:59 (dalej: „Czas Konkursu”) i jest podzielony na Etapy Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu poszczególnych Etapów Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przeliczenie punktów, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§2. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na:

Ilości  odnotowanych wejść na platformę Librus e-dziennika przez uczniów oraz ich rodziców z danej klasy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w Zespole Szkół im.  Jana Pawła II w Sokołowie Młp w wybranych przedziałach czasowych wskazanych w etapach konkursu.

2. Uczestnicy Konkursu – uczniowie biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających  z regulaminu konkursu.

4. W konkursie statystyki wejść (w ujęciu jednej klasy)  przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

  • Za każde logowanie ucznia odnotowany jest jeden Punkt.
  • Za każde logowanie rodzica ucznia odnotowane sądwa Punkty.
  • Za każde aktywne  konto SMSInfo odnotowane są – trzy Punkty.

§3. NAGRODY

1. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodami w danym etapie Konkursu są:

I Etap konkursu statystyki liczone do 31.10.2014r.:  dofinansowanie do biletów do kina na premierowy film dla całej klasy;

II Etap konkursu statystyki liczone do 31.12.2014r.:  niespodzianka

III Etap konkursu statystyki liczone do 28.02.2015r.: niespodzianka

IV Etap konkursu statystyki liczone do 30.04.2015r.: niespodzianka

V Etap konkursu statystyki liczone do 19.06.2015r.: niespodzianka

3. Nagrody w Konkursie przyznaje się w sposób następujący:

Nagrodę danego Etapu – Klasie, która w danym przedziale czasowym uzbierała największą liczbę punktów.

4. Z wydania Nagrody Etapu spisuje się protokół odbioru.

5. Otrzymanie Nagrody z danego Etapu nie wyklucza możliwość otrzymania kolejnej Nagrody
w następnych etapach.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

7. Nagrodę odbiera wychowawca danej klasy oraz  przekazuje swoim wychowankom.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu.

9. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1