Informacje

„Kiedy trzeba…”
Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej
„Rzadko na moich wargach, najdroższy wyraz: Ojczyzna”

Patronat Honorowy prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Regulamin konkursu recytatorskiego

Cele konkursu

Upamiętnienie 100 – tnej rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Propagowanie piękna poezji polskiej.
Budzenie miłości do Ojczyzny.
Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.
Uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo – patriotycznych w życiu człowieka.
Włączenie wartości narodowo – patriotycznych we własną hierarchię wartości.

Warunki regulaminowe

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego.
Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczniów.
Uczestnicy recytują utwór poetycki lub fragment prozy, odnoszący się tematycznie do okresu I wojny światowej oraz wydarzenia jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę (ze szczególnym uwzględnieniem okresu legionowego).
Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
Zgłoszenia udziału można dokonać na załączonej karcie zgłoszenia.

Jury

Komisję konkursową powołuje organizator.
W skład komisji wchodzi 5 osób.
Decyzja komisji jest ostateczna.

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

Dobór repertuaru.
Znajomość tekstu.
Interpretacja utworu.
Ogólny wyraz artystyczny.
Obowiązuje recytacja klasyczna.

Organizator

26 DH działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 41 – drużynowa pwd Barbara Skóra – Czachor.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Czas i miejsce konkursu

7 listopada 2014 roku, godz. 10.00, Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – sala widowiskowa, Sokołów Młp. ul. Lubelska 5.

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) należy kierować na adres:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Lubelska 41 36 – 050 Sokołów Młp., składać w sekretariacie lub na e-mail: mskula@op.pl do dnia 25 października 2014 roku. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

Kontakt telefoniczny:

Stanisław Kula – tel. 608 347 146

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………

Tytuł przygotowanego utworu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………………………………..

 

 


 

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – informacje wstępne o naborze

Uczniowie zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium oraz spełniający wymienione poniżej kryteria są proszeni o kontakt z P. Beatą Kraską – Koordynatorem projektów Unijnych oraz stypendialnych w Zespole Szkół
Jana Pawła II celem przydzielenia Opiekuna Stypendysty zgodnym z kierunkiem zainteresowań oraz uzdolnień ucznia. Jeden Opiekun Stypendysty nie może przyjąć więcej niż pięciu Wnioskodawców-Uczniów.

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych). Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej.

Warunki, jakie uczeń/uczennica musi spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium

I. Kryteria obowiązkowe:

  1. złożenie wniosku,
  2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
  3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
  4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
  5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 574,00 zł =1148,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1328,00 zł (2 x 664,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1148,00 zł i 1328,00 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.,
  6. opracowany IPR,
  7. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 i później).

II. Kryteria dodatkowe:

  1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
  2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica, który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Szczegółowe zasady udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1