Posiedzenie Zarządu Rady Rodziców z dnia 14.05.2015

Omówienie bieżących spraw szkoły

  1. Stan finansów RR i planowane wydatki
  2. Omówienie zajęć szkolnych 1.06 – Dzień Sportu
  3. Sprawy różne

W dniu dzisiejszym, tj. 14.05.15 po zebraniu wywiadowczym w klasach, odbyło się zebranie Zarządu Rady Rodziców, na którym obecny był również Pan Dyrektor Wiesław Sondej oraz zastępca Pan Ireneusz Koziarz.

Ad. 1     Ze spraw bieżących omówione zostało funkcjonowanie dziennika elektronicznego w naszej szkole oraz sprawa placu zabaw w przedszkolu
Po piśmie, które wpłynęło do RR od Rodziców z przedszkola, o konieczności remontu i modernizacji placu zabaw, powołana została komisja, która dokonała oględzin.
Zdecydowano o konieczności wymiany belek drewnianych przy piaskownicy, remoncie i wymianie innych zdewastowanych części drewnianych oraz o odmalowaniu huśtawek i odświeżeniu reszty zabawek znajdujących się na placu.
Sprawozdanie z kontroli znajduje się w sekretariacie szkoły i jest do wglądu dla osób zainteresowanych.

                Ad. 2     Na dzień 14.05.15 Rada Rodziców dysponuje kwotą 1260 złotych.
Zdecydowano o przeznaczeniu części pieniędzy na zakup dyplomów i listów gratulacyjnych dla uczniów klas 6 SP i 3 PG kończących szkołę.
Ponieważ Rada Rodziców nie dysponuje funduszami na nagrody książkowe, nagrody takie mogą (jeśli klasa tak zdecyduje) zakupić Wychowawcy z pieniędzy klasowych (z części na komitet rodzicielski pozostałych w klasie).
Książki, które zostały zakupione wcześniej, służą do nagradzania „na bieżąco” tych uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczą olimpiadach, konkursach i różnego rodzaju zawodach i osiągają dobre wyniki, czym podnoszą rangę i prestiż naszej szkoły.

Ad. 3     Dzień 01.06 zorganizowany zostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, jako Dzień Sportu. Zorganizowane zostaną różnego rodzaju konkurencje sportowe pod okiem Nauczycieli.
Klasy, wraz z Wychowawcami mogą same zorganizować imprezy sportowe, wycieczki rowerowe, ogniska itp., które finansują sobie z części składek na komitet rodzicielski pozostałych w klasie.

Ad. 4     Pan Dyrektor poinformował o planowanej kontroli z Kuratorium Oświaty, dotyczącej przestrzegania przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
Kontrola obejmie rok szkolny 2014/15.

 

Protokolant                                                                                                                                            Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1